SG-LS, 传感器与安全

SG-LS

SG-LS

SG-LS是一种PMMA板,安装在光幕的前玻璃上防止灰尘、碎片和来自材料加工或焊接的高温材料的掉落损坏光幕。

概述

SG-LS是一种PMMA板,安装在光幕的前玻璃上防止灰尘、碎片和来自材料加工或焊接的高温材料的掉落损坏光幕。

视频和图片

下载 SG-LS

SG-LS Instruction Manuals
10/01/2012 - SG LS safetyaccessory manual RevC eng
(.pdf, 0,1 Mb)
10/01/2012 - SG LS safetyaccessory manual RevC ita
(.pdf, 0,1 Mb)
Safety Catalog
13/05/2016 - CATALOG-Safety-ENA4
(.pdf, 14,5 Mb)
08/06/2016 - CATALOG-Safety-IT
(.pdf, 14,51 Mb)
17/06/2016 - CATALOG-Safety-ENUS
(.pdf, 14,38 Mb)
03/02/2017 - CATALOG-Safety-DE
(.pdf, 14,48 Mb)
Safety Product Guide
02/12/2015 - PG-Safety-ENA4
(.pdf, 3,83 Mb)
02/12/2015 - PG-Safety-DE
(.pdf, 4,09 Mb)
02/12/2015 - Pg-Safety-ENUS
(.pdf, 3,51 Mb)
04/03/2016 - PG-Safety-IT
(.pdf, 3,84 Mb)
20/06/2016 - PG-Safety-ZH
(.pdf, 3,29 Mb)
SG-LS Drawings
17/04/2013 - SG-LS_safetyaccessory_PDF
(.pdf, 0,29 Mb)
17/04/2013 - SG-LS_safetyaccessory_DXF
(.dxf, 14,18 Mb)
17/04/2013 - SG-LS_safetyaccessory_IGES
(.zip, 0,85 Mb)